Tarih :4.09.2016
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esasları--

 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET ESASLARI

 1. https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler/esaslar-yonergeler/anadolu-universitesi-acikogretim-iktisat-isletme-fakulteleri-ders-transferi-ve-muafiyet-esaslariÖğrenci, herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başardığı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I–II, Türk Dili I–II, Yabancı Dil I–II ve Temel Bilgi Teknolojileri I–II dersleri için ders transferi ve/veya muafiyet talebinde bulunabilir. Bu dersler dışındaki ders transferi ve/veya muafiyet talepleri dikkate alınmaz.
 2. Ders transferi ve/veya muafiyet işlemleri öğrencinin ilk kez kayıt yaptırdığı yarıyılda başvurması durumunda sadece bir kez olmak üzere ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Ancak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde 2015-2016 öğretim yılı ve öncesinde kaydı olan öğrenciler için öğrencinin başvurması durumunda son kez 2015-2016 bahar döneminde ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında ders transferi ve/veya muafiyet işlemi gerçekleştirilir. Yapılacak ders transferi ve/veya muafiyet işlemlerinde;
  1. Öğrenci, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde hâlen kayıtlı olduğu programda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I–II, Türk Dili I–II, Yabancı Dil I–II, Temel Bilgi Teknolojileri I–II derslerini almış ve başarmış ise bu derslerin notu, Not Durum Belgesinde (transkriptinde) gösterilir ve bu öğrencinin ders transferi ve/veya muafiyet talebi dikkate alınmaz. Öğrenci, yıllık sistemde en az 50, dönemlik-kredili sistemde en az CC/YT harf notu almış ise bu dersleri başarmış sayılır.
  2. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yıllık sistemde 50’nin altında not alan bir öğrenciye dönemlik-kredili sistemde ders transferi ve/veya muafiyet işlemi yapılması durumunda yıllık sistemde alınan not transkriptte gösterilmez. Öğrenci hangi derslerden muaf tutulmuşsa o derse MU harf notu verilir. Öğrencinin, muafiyet işlemi yapılmayan derslerden sorumluluğu devam eder.
 3. Muafiyeti yapılan dersler için MU harf notu verilir ve bu not, Not Durum Belgesinde gösterilir.
 4. Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer dersleri almış ve başarmış öğrencinin geçmiş kaydındaki TC/öğrenci numarası ile kayıt yaptıracağı programdaki TC/öğrenci numarası aynıysa muafiyet işlemleri doğrudan ilgili Fakülte tarafından yapılır.
 5. Bir yükseköğretim programından;
  1. Mezun öğrenci, yukarıda adı geçen derslerin tümünden,
  2. Kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan öğrenci, yukarıda adı geçen derslerden alıp başarılı olduğu dersler için muafiyet talebinde bulunabilir.
 6. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışındaki bir yükseköğretim programından yukarıda adı geçen almış ve başarmış olan öğrenci; herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun ise; öğrenim durumunun e-Devlet üzerinden doğrulanması durumunda diploma/geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi istenmeksizin muafiyet başvurusunu yapar. e-Devlet üzerinde bilgisi yoksa muafiyet İnternet başvurusunu tamamladıktan sonra; diploma/geçici mezuniyet belgesi aslı ya da onaylı fotokopisini; kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması almış ise; onaylı transkriptini ilgili Fakülte tarafından ilan edilen tarihler arasında Anadolu Üniversitesi AÖF Bürosuna teslim eder.
 7. Onaylı Not Durum Belgesiyle başvuran öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu derslerden muaf tutulup tutulmayacağı aşağıdaki şekilde belirlenir.
  1. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yıllık sistemde en az 50, dönemlik-kredili sistemde en az CC/YT harf notu; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışında bir yükseköğretim programından yapılan başvurularda ise bu notlara eşdeğer notlar “başarılı” olarak kabul edilir.
  2. Hangi derslerin ve notların eşdeğer olup olmadığını ilgili fakülte yönetim kurulu belirler.
  3. Bir dersten alınan en son not geçerlidir.
  4. Bir dersin yıllık sistemde ya da bir yıl boyunca alındığı, Not Durum Belgesinde gösterilmemiş/açıklanmamış ya da ayrıca belgelendirilmemiş ise; Not Durum Belgesindeki ders, hangi dönemde yer alıyorsa o döneme karşılık gelen derse muafiyet işlemi yapılır.
  5. Not Durum Belgesinde bir dersin hem harf notu hem de mutlak notu yer alıyorsa, harf notu dikkate alınır.
  6. Hazırlık Sınıfından başarılı olduğu Not Durum Belgesinde gösterilen ya da başarılı olduğunu belgelendiren öğrenci, Yabancı Dil I-II derslerinden muaf tutulur.
 8. Muafiyet iptal talebi, ilgili fakülteler tarafından ilan edilen tarihler arasında bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Muafiyet iptal talebinde bulunulan ve muafiyet iptali yapılan dersler için tekrar muafiyet talep edilemez.
 9. Muafiyet işlemi yapılan derslerin yerine, ilgili dönemde yeni ders eklemesi/ataması yapılmaz.
 10. Muafiyet işlemi için Anadolu Üniversitesi AÖF Bürosuna teslim edilen belgedeki bilgilerin doğruluğundan öğrenci sorumludur. Teslim edilen belgenin incelenmesi sonucunda, ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla muafiyet işleminde değişiklik yapılabilir ya da muafiyet işlemi iptal edilebilir.
 11. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrenci, muafiyet talebinde bulunabilir. Bu öğrencinin muafiyet işlemi, “Denklik Belgesi”yle ve Not Durum Belgesiyle yapılır.
 12. Muafiyet başvurularında yabancı dildeki belgelerin kurum/noter onaylı Türkçe çevirileri kabul edilir.
 13. Muafiyet sonuçları, başvuru bittikten sonra 45 gün içinde açıklanır.
 14. Muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra, sonuçlara itiraz süresi 5 işgünüdür. İtirazda bulunmak isteyen öğrencinin Anadolu Üniversitesi AÖF Bürolarından verilen “İtiraz Formu”nu doldurması gerekir. Bu süreden sonra yapılan itirazlar ve posta, kargo, faks, e-posta vb. aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmez.
 15. Muafiyet İnternet başvurusunu tamamlamasına rağmen Anadolu Üniversitesi AÖF Bürosuna belgesini teslim etmeyen ya da muafiyet İnternet başvurusunu tamamlamadan Anadolu Üniversitesi AÖF Bürosuna başvuran öğrencinin muafiyet talebi kabul edilmez.
 16. Belirlenen muafiyet tarihi son günü mesai bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz.
 17. Dikey Geçiş kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıt yaptıran öğrenciye, yukarıda adı geçen derslerden muafiyet tanınır. Bu öğrencinin adı geçen muafiyeti için ayrıca başvurmasına gerek yoktur.
 18. Yatay Geçiş kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıt yaptıran öğrenci, yapılan ders intibakları dışında, yatay geçiş kapsamında kayıt yaptırdığı programlar arasında ders transferi ve/veya muafiyet talebinde bulunması durumunda başvurusu kabul edilmez.
 19. KAYNAK:https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler/esaslar-yonergeler/anadolu-universitesi-acikogretim-iktisat-isletme-fakulteleri-ders-transferi-ve-muafiyet-esaslari 

Etiketler: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esasları -